PODÁNÍ OZNÁMENÍ

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost Q – ELEKTRIK a.s., jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., O ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), má zavedený vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení od fyzických osob (dále jen “oznamovatel“) o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 Zákona (dále jen „oznámení“).

Společnost Q – ELEKTRIK a.s. přijímá oznámení též od osob, které pro Q-ELEKTRIK a.s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Společnost Q – ELEKTRIK a.s. nepřijímá a neprošetřuje anonymní oznámení.

Vyzýváme kohokoli, kdo se setkal s chováním, které dle jeho přesvědčení může být v rozporu s právními předpisy a které má nebo může mít vztah k naší společnosti, aby takovou skutečnost či podezření oznámil prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Z ochrany jsou vyloučena vědomě nepravdivá oznámení, tedy oznámení informací, o nichž neměl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. Oznamovatel si nemusí být absolutně jist, že k oznamovanému jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti oznamovaných informací musí nasvědčovat okolnosti.

Oznamovací systém neslouží k podávání jakýchkoli běžných reklamací námi dodávaného zboží a služeb.

ZPŮSOBY OZNAMOVÁNÍ

  1. Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Q – ELEKTRIK a.s.

Oznámení lze podat písemně nebo ústně (osobně či telefonicky). Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 

2. Oznamování Ministerstvu spravedlnosti

Oznámení lze podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Zaznamenávání ústně podaných oznámení

O ústním oznámení se pořídí písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil a vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží.

Příslušné osoba (kontakt)

Oznamovatel v souladu s § 9 odst. 1 a § 10 Zákona určil k výkonu činnosti podle § 11 Zákona tuto příslušnou osobu:

Ing. Pavel Kolář (manažer kvality a ekologie)

+ 420 553 816 438, pavel.kolar@q-elektrik.cz

Do předmětu písemného oznámení uveďte že se jedná o oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. a oznámení pomocí listovní zásilky na adresu společnosti Q – ELEKTRIK a.s. označte: „K rukám Ing. Pavla Koláře“.